Rapporter

2024

2023

Samtaler om friskoler

Friskoler er private skoler som driver sin virksomhet på grunnlag av privatskoleloven § 2-1, for eksempel ved at de drives med utgangspunkt i et bestemt livssyn, anerkjent pedagogisk retning eller at de tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring. Hovedorganisasjonen Virke organiserer en..

Les mer

Kunstneres arbeidssituasjon etter pandemien

På oppdrag for Kulturdirektoratet har Proba samfunnsanalyse gjennomført en kvalitativ studie av musikk- og scenekunstneres arbeidssituasjon etter pandemien. Studien er gjennomført i perioden september–november 2022 og belyser temaer som kunstnernes arbeidslivstilknytning under og etter pandemien, fysisk arbeidssituasjon, forholdet mellom produksjon..

Les mer

2022

NAVs tilbud til veteraner

Forskning viser at veteraner sett under ett er en ressurssterk gruppe som klarer seg svært bra. Tjeneste i internasjonale operasjoner innebærer imidlertid økt risiko for psykiske eller fysiske plager. Noen opplever også at deres kompetanse er vanskelig å omsette i..

Les mer

2021

Evaluering av Opprop Tveten

På oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB har Proba evaluert Opprop Tveten, som er en alternativ opplæringsarena for elever på 9. trinn som mistrives på skolen eller som har lav motivasjon. Oppdraget besto i å beskrive Opprop Tveten-«modellen», og vurdere hvilken effekt..

Les mer

2020

2019

Evaluering av kommunale utviklingsmidler

Tilskuddsordningen Kommunale utviklingsmidler har delfinansiert en rekke prosjekter i årene 2013-2018, med mål om å bedre kvaliteten i kommunenes integrerings­arbeid. I samarbeid med Telemarksforskning har Proba evaluert ordningen på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Vi skulle vurdere om utviklingsprosjektene gir bedre resultater..

Les mer

Evaluering av integreringstilskudd

Proba har evaluert den statlige finansieringen av kommunenes integreringsarbeid, og analysert konsekvensene av mulige endringer i denne finansieringsmodellen. Oppdraget ble gjennomført i på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og i samarbeid med Telemarksforskning. I hovedsak mener vi at dagens modell fungerer ganske..

Les mer

2018

Lokale avtaler om NAV-kontor

Evalueringen av NAV og regjeringens og stortingets behandling av NAV-fellesskapet konkluderte med at samarbeidet rundt NAV-kontorene bør endres. Dette har implikasjoner for partnerskapsavtaler mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og kommuner om NAV-kontor. Proba har på oppdrag fra KS kartlagt avtaler som..

Les mer

2017

2016

Evaluering av Egenmelding 365

Forsøksprosjektet Egenmelding 365 pågikk i perioden fra våren 2013 til sommeren 2016. 12 virksomheter deltok i forsøket, hvor det ble prøvd ut to virkemidler: Den viktigste intervensjonen var at ansatte kunne bruke egenmelding ved sykdom i inntil 365 dager. Fire..

Les mer

Arbeidssituasjonen for utviklingshemmede

På oppdrag for Rettighetsutvalget har vi undersøkt arbeidssituasjonen og -mulighetene for utviklingshemmede. Rettighetsutvalget skal utrede og fremme forslag til tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemming på en rekke områder, herunder deltakelse i arbeid. Prosjektet har hatt..

Les mer

2015

Evaluering av Teater Innlandet

Gjennom 19 kvalitative intervjuer har Proba samfunnsanalyse undersøkt hvilken betydning Teater Innlandet har for andre teater- og scenekunstmiljøer i Oppland og hvordan teateret samvirker med andre kulturaktører i Oppland. Teater Innlandet inngår i samproduksjoner med aktører innen teater- og scenekunstmiljøet..

Les mer

Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere

Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderings­departementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om en stortings­melding om «livslang læring og utenforskap». Målet er å utvikle en helhetlig politikk rettet mot kompetanseheving blant voksne med lite utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller ikke anerkjent kompetanse...

Les mer

2014

Bruken av gradert uførepensjon

Proba har på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet analysert situasjonen for personer som får gradert uførepensjon, og forløpet videre når det gjelder arbeid og trygd for denne gruppa. Vi finner at kjennetegn ved arbeidstilknytningen har stor betydning for sannsynligheten for..

Les mer

2013

Analyse av utdanningsstøtteordningene

Proba har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet analysert hvordan utdanningsstøtteordningene påvirker deltakelse og fullføring av høyere utdanning, hvordan deler av utdanningsstøtten som er behovsprøvd treffer de elevene og studentene som har svak økonomi, og hvordan ordningene med lettelser i tilbakebetalingen treffer..

Les mer

2012

Virkninger av Startlån

Startlån skal bidra til at vanskeligstilt og unge i etableringsfasen skal kunne få kjøpe egen bolig. Staten og kommunene samarbeider om å gi disse lånene. Bruken av startlånsordningen har økt de senere årene. Samtidig som bankenes boliglånspraksis er strammet til,..

Les mer

2011

2010