Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Husbanken og IMDi oppsummert erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune. Prosjektet skal bidra til utvikling av bedre brukerorienterte boligsosiale tjenester, samt prøve ut investeringstenkning i en kommunal kontekst. Det innebærer at velferdstjenesten skal tenke som en investor, ikke bare som en forvalter av lovverk.

Innbyggere som får bistand gjennom velferdslab skal ha sammensatte behov og nytte av en langsiktig plan med mål og tiltak. Modellen for velferdslab innebærer at hver familie eller innbygger som blir tatt inn i prosjektet får et investeringsteam bestående av ansatte fra flere tjenester å forholde seg til. De ansatte i teamet skal ha myndighet til å kunne ta avgjørelser som gjelder tiltak og tjenester, slik at utfordringer løses raskt.

Vi finner at møtene i velferdslab fungerer godt og at innbyggerne i all hovedsak opplever at de blir møtt på en god måte. Innbyggerne opplever det som svært praktisk å møte alle tjenestene samtidig, og at det fører til at de får flere og mer helhetlige tjenester. De ansatte som har deltatt i investeringsteamene opplever det som en konstruktiv samarbeidsform. Samtidig finner vi at det tar tid å implementere tenkemåten og arbeidsformen i velferdslab i tjenestene, og at det er behov for mer informasjon om modellen. Vi finner også at det er viktig at det tas hensyn til brukernes utfordringer og sårbarhet, og at det vurderes nøye hvem som bør delta på møter i velferdslab. Det bør vurderes å bruke tolk i møtene oftere enn det man gjør i dag.