Ansatte

Helene Berg

Helene Berg er sosiolog (mag.art.). Hun har bred erfaring med analyser av arbeidsmarked, arbeidsliv, velferds- og sosialpolitiske tema. Hun har inngående kjennskap til norsk arbeidsmarkeds- og velferdspolitikk, og erfaring med evaluering av politiske virkemidler på alle disse områdene. Berg har høy kompetanse innenfor både kvantitative og kvalitative metoder.

Audun Gleinsvik

Audun Gleinsvik er samfunnsøkonom (cand.oecon.). Han har både som utreder og i andre roller arbeidet med analyser av offentlig politikk og styring, makroøkonomi og finansmarkeder. Han har erfaring med en rekke ulike metoder. Gleinsvik har også betydelig erfaring med utviklingsøkonomi.

Synne Klingenberg

Synne Klingenberg har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, med fordypning i anvendt økonometri, arbeidsmarkedsøkonomi og økonomisk politikk. Synne har jobbet med prosjekter innenfor temaene integrering av innvandrere, utdanning, velferd og helse. Hun har også erfaring med kvalitative metoder.

Pia Dybvik Staalesen

Pia Dybvik Staalesen har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun har bred prosjekterfaring, men har primært arbeidet med analyser innenfor velferds- og arbeidsmarkedspolitikk. Pia har særlig erfaring med kvalitative metoder, og har kompetanse på forberedelse og gjennomføring av intervjuundersøkelser og spørre-undersøkelser. I tillegg til engelsk snakker Pia fransk og tysk.

Trude Thorbjørnsrud

Trude Thorbjørnsrud er cand polit med hovedfag i sosial-antropologi. Hun har svært god kjennskap til norsk arbeids- og velferdspolitikk. Hun har bred erfaring fra evalueringer og analyser med problemstillinger relatert til helse, arbeid og inkludering. Hun har svært god kjennskap til kommunal og statlig organisering og virkemiddelbruk. Trude har høy kompetanse på bruk av kvalitative og kvantitative metoder.

Saliha El-Amrani

Saliha er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med fordypning i makroøkonomi. Hun skrev masteroppgave om sammenhengen mellom valutakursvolatilitet og fluktuasjoner i handelsstrømmer. Saliha har blant annet erfaring fra Norges Bank der hun blant annet jobbet med kartlegging av operasjonelle prosesser i sentralbanken, og som personlig intervjuer i Statistisk sentralbyrå.

Rune Busch

Rune Busch er utdannet statsviter med fordypning i forskningsmetode og statistikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har erfaring med anvendelse av kvalitative og kvantitative metoder tilknyttet institusjonell og politisk organisering, holdninger, etnisitet, inntektsulikhet, økonomisk utvikling og utdanning. Han har blant annet erfaring fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.