Evaluering av musikkutstyrsordningen

Proba har på oppdrag fra Kulturrådet gjennomført en evaluering av Musikkutstyrsordningen (MUO). MUO gir tilskudd til utsyr og akustiske tiltak for øvings- og framføringslokaler for rytmisk musikk. Blant spørsmålene i evalueringen var om ordningen burde utvides til alle musikksjangre og om ansvaret for forvaltningen burde flyttes.

Vi finner at de fleste aktørene er fornøyd med måten MUO forvaltes på , men at det er behov for å utvide ordningen til sjangre som ikke dekkes i dag. Nesten alle organisasjonene for brukerne av MUO foretrekker at MUO fortsetter som en selvstendig organisasjon. Alternativet er å legge ordningen under Norsk musikkråd. Vi anbefaler at MUO videreføres som selvstendig organisasjon også etter en eventuell utvidelse til alle sjangre.