Digital fjernundervisning i norsk og samfunnskunnskap – behov, tilbud og erfaringer

Introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere er viktige integreringspolitiske tiltak, og tilbys i regi av kommunene. På grunn av store variasjoner i antall deltakere er kommunene avhengig av en viss fleksibilitet i tilbudet. I dette prosjektet har Proba samfunnsanalyse utredet bruk av digital fjernundervisning i opplæringen, og hvordan dette bidrar til å legge til rette for slik fleksibilitet. Oppdragsgiver var Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Utredningen viser at relativt få aktører jobber systematisk og målrettet med digital fjernundervisning for voksne innvandrere – med enkelte viktige unntak. Lærere og ledere som tilbyr opplæringen har relativt lav kjennskap til eksisterende tilbud, og det er en utbredt oppfatning at slike tilbud bør videreutvikles. Til tross for klare fordeler ved digital fjernundervisning, understreker mange at slik undervisning ikke bør erstatte fysiske møter, men brukes som et supplement. For å lykkes med digital fjernundervisning er det nødvendig med kompetanse på digitalt læringsdesign og pedagogikk, samt god forankring og en helhetlig satsning på et slikt tilbud. Selv om det er et potensiale for å bruke digital fjernundervisning for alle deltakere, har også ulike deltakere ulike forutsetninger for å kunne følge slik undervisning. Deltagelse i digital undervisning kan være særlig utfordrende for deltakere som bor på asylmottak.

På bakgrunn av disse funnene kommer vi med anbefalinger til tiltak for å legge til rette for digital fjernundervisning og større fleksibilitet i opplæringstilbudet. De viktigste er:

  • Etablere en forsøksordning med sentre for digital fjernundervisning
  • Styrkede støtteordninger for voksenopplæringer som arbeider systematisk med utvikling av digitale voksenopplæringstilbud
  • Utvikling av alternative sosiale og gode hybride løsninger
  • Etablering av en kursportal for digitale fjernundervisningstilbud
  • Økt fokus på forskning på effektene av digital fjernundervisning for voksne innvandrere
  • Økt samarbeid mellom voksenopplæringene i skolen

Prosjektleder i Proba var Henrik Sætra.

Se også oppslag på HK-dirs hjemmeside.