Evaluering av systemet for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Proba evaluert systemet for Nye metoder. Evalueringen besvarer to hovedproblemstillinger:

  1. Er dagens organisering og saksbehandlingsprosesser i systemet hensiktsmessig utformet og egnet til å oppnå de fastsatte målene?
  2. Er systemet rustet til å møte fremtidens medisinsk-teknologiske utvikling, herunder utvikling av persontilpasset medisin?

Evalueringsoppdraget er en formativ underveisvurdering av et beslutningssystem. Det er således ikke en evaluering av systemets måloppnåelse, men en framoverskuende analyse av om organisering og prosesser er utformet på en slik måte at målene kan oppnås.

Hovedkonklusjon

Det er bred støtte for de grunnleggende hovedtrekkene i Nye metoder – at det etableres et faglig beslutningsgrunnlag og at et myndighetsorgan skal anvende prioriteringskriteriene og det faglige grunnlaget til å ta beslutninger om hvilke metoder som skal brukes.

Likevel er det behov for endringer av Nye metoder. Blant annet kan man stille spørsmål om systemet i tilstrekkelig grad er innrettet for å oppnå målet om rask innføring av nye metoder. Videre er Nye metoder lite hensiktsmessig innrettet med tanke på å håndtere medisinsk utstyr og prosedyrer og organisatoriske tiltak. Målbildet er preget av «mål-trengsel» – mange mål som samlet utgjør et urealistisk ambisjonsnivå. Vi oppfatter derfor at det er behov for nærmere anvisninger om hva Nye metoder skal brukes til.

En stor utfordring er manglende tillit mellom systemaktørene på den ene siden og eksterne interessenter på den andre. Vi anbefaler å styrke transparens og medvirkning for å forbedre tilliten mellom systemet og omverdenen.

Omfanget av igangsatte utviklingstiltak tyder på god endringsvilje og -evne med tanke på å møte framtidas utfordringer knyttet til persontilpasset medisin, avanserte terapier og behandlinger av sjeldne tilstander. Det er positivt at man prøver ut ulike former for alternative prisavtaler, men det gjenstår mye utviklingsarbeid – i høy grad utenfor Nye metoder – for å tilrettelegge for bruk av helsedata i slike avtaler.

Prosjektpartnere

Proba samfunnsanalyse har ledet prosjektet, som har blitt gjennomført i samarbeid med Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund i Sverige og uavhengige norske fageksperter. Prosjektleder i Proba har vært Jens Plahte, med Audun Gleinsvik, Stian Haugen og Ane Fürst Juul som prosjektmedarbeidere. De norske fagekspertene har vært Ivar Sønbø Kristiansen, Kristin Bakke Lysdahl og Aslak Syse, samt de to eksterne kvalitetssikrerne Anne Kjersti Befring og Olav Helge Førde. Fra IHE har Jenny Norlin og Katarina Gralén vært de primære bidragsyterne, med støtte fra Peter Lindgren, Ulf Persson og Gunnar Brådvik.

Se også oppslag på regjeringen.no.