Evaluering av tilskuddene til aktivisering, arbeidstrening, og sosialt entreprenørskap

Evalueringen omfatter to tilskuddsordninger som finansierer virksomhet som reduserer utenforskap. Den ene av brukes av sosiale entreprenører, den andre av frivillige organisasjoner. Begge ordningene gir tidsbegrenset støtte, og utvikling av nye tiltak er ett av flere delmål i begge ordningene.

Ut fra det vi kan se, framstår virksomhetene som får tilskudd, som relevante og effektive. Svakheten er at det er vanskelig å sikre finansiering etter at tilskuddene opphører. Denne svakheten er erkjent av myndighetene, og det arbeides med løsninger for at NAV og andre skal kunne finansiere denne typen virksomheter også på lang sikt.

Mange av virksomhetene framstår som interessante, og med elementer av nyskaping, men i tilknytning til tilskuddsordningene er det ingen systemer for evaluering og kunnskapsoverføring. Vi anbefaler at det etableres slike systemer.

Prosjektleder og kontaktperson i Proba er Audun Gleinsvik, og oppdragsgiver var Arbeids- og sosialdepartementet.