Virkninger av Startlån

Startlån skal bidra til at vanskeligstilt og unge i etableringsfasen skal kunne få kjøpe egen bolig. Staten og kommunene samarbeider om å gi disse lånene. Bruken av startlånsordningen har økt de senere årene. Samtidig som bankenes boliglånspraksis er strammet til, noe som kan ha ført til at nye grupper har søkt til startlånsordningen. Vi finner imidlertid ikke klare indikasjoner på at bruken av startlånsordningen har endret seg som følge av innstramning i bankene.

Situasjonen i økonomien gjør nå at Finanstilsynet arbeider for å redusere veksten i boligprisene og husholdningenes gjeld. Veksten i bruk av startlån trekker i motsatt retning, men det er høyst usikkert hvor sterk effekt startlånsordningen har. Hvis man strammer inn kravene for å tildele startlån, vil man redusere oppnåelsen av boligsosiale mål. Det er ikke grunnlag for å tallfeste samfunnsøkonomisk nytte eller kostnader ved startlånsordningen, og heller ikke for vurdere om egenkapitalkrav for startlån vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.