Utredning om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektoren

Formålet med denne utredningen, som er utført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir),  var å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om menns utdannings- og yrkesvalg, og hva som gjør at de i liten grad velger å gå inn i helse- og omsorgssektoren. Våre viktigste funn er at få gutter og menn velger seg til denne sektoren dels på grunn av av manglende kunnskap om og interesse for sektoren, dels fordi mange har en oppfatning av at det er dårlige strukturelle forhold i sektoren, og dels fordi mange yrker i sektoren oppfattes som kvinneyrker. Vi har anbefalt at det opprettes et partnerskap for rekruttering av menn til helse- og omsorgssektoren, samt en rekke andre tiltak, som retter seg mot barnehage-, skole-, og UH-sektoren, og samfunnet generelt. Tiltakene omfatter konkrete rekrutteringstiltak, informasjonsarbeid for å øke bevisstheten og kunnskapen om hva yrkene i sektoren innebærer, samt en generell innsats for å motarbeide stereotypier og normer som bidrar til kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg.

Bakgrunnen for prosjektet er at det norske arbeidsmarked fremdeles er kjønnsdelt, selv om utviklingen viser både relativ og reell nedgang i kjønnsdelingen over tid. Endringene henger i stor grad sammen med kvinners inntog i høyere utdanning og endringer i kvinners utdanningsvalg. Imidlertid ser vi ikke samme inntog av menn i tradisjonelt kvinnedominerte yrker, eller i gutter og menns utdanningsvalg. I helse- og omsorgssektoren er hovedandelen av arbeidstakerne kvinner, og majoriteten av studenter og elever innen helse- og oppvekstfag er kvinner. Dette utgjør både en likestillingsutfordring, samt en samfunnsutfordring.

Metodebruken i prosjektet har omfattet en dokumentgjennomgang, individuelle intervjuer med karriereveiledere, studieledere og mannlige sykepleierstudenter, gruppeintervjuer med andre mannlige studenter og en spørreundersøkelse blant elever i ungdomsskolen og videregående skole. Vi har i deler av utredningen lagt hovedvekt på sykepleierstudiet og sykepleierstudenter.

Rapporten ble lansert på et seminar 19. juni (lenke), der representanter for KS, NSF, NSF student og Universitetet i Agder kommenterte på rapporten. Rapporten er også omtalt av Bufdir på denne siden.

Prosjektleder og kontaktperson for prosjektet er Henrik Sætra.