Arbeidssituasjonen for utviklingshemmede

På oppdrag for Rettighetsutvalget har vi undersøkt arbeidssituasjonen og -mulighetene for utviklingshemmede. Rettighetsutvalget skal utrede og fremme forslag til tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemming på en rekke områder, herunder deltakelse i arbeid.

Prosjektet har hatt tre problemstillinger:

– Hvilke tiltak har vært benyttet for å oppnå økt arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming?

– Hva er tiltakenes effekt på økt arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming?

– Hvilke tiltak kan i framtiden bidra til økt arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming?

Vi har brukt flere datakilder for å belyse problemstillingene: Statistikk fra Nav, informasjon fra myndigheter i Sverige og Danmark, en litteraturstudie, samt telefonintervjuer med et utvalg Nav-veiledere og tiltaksleverandører.

Vi konkluderer med at det er et potensial for økt arbeidsdeltakelse, både i skjermede og ordinære virksomheter. De viktigste forutsetningene for å utnytte potensialet er økte budsjetter til varige tiltak, at arbeidsevne og ønsker vurderes grundig, og bruk av tilrettelegging og oppfølging over lang tid.