Evaluering av offentlig anskaffelse: Nytt avklarings- og oppfølgingstiltak

Høsten 2014 ble fire tidligere NAV-tiltak slått sammen til to: Avklaring og oppfølging. Begge er nå anskaffet ved anbudskonkurranse. Proba evaluerer selve anskaffelsene på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.

Bakgrunnen for reformen var at NAVs tiltaksstruktur har blitt oppfattet som komplisert og til dels uoversiktlig, og det har vært delvis overlappende ordninger. De to ulike avklaringstiltakene og de to ulike oppfølgingstiltakene hadde forskjellig anskaffelsesform og regelverk, men med relativt likt innhold. Regjeringen vurderte dessuten at kjøp av slike tiltaksplasser omfattes av det nasjonale anskaffelsesregelverket, og det ble derfor besluttet at de nye tiltakene skulle anskaffes ved anbudskonkurranse. Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv ble endret høsten 2014, og høsten 2016 var anskaffelsene gjennomført i alle fylker.

I denne første fasen av evalueringen har vi vurdert hvorvidt Arbeids- og velferdsetatens planer og opplegg for anskaffelsen har ivaretatt formålet med reformen.

  • Hvordan er anskaffelsesopplegget innrettet for å få et mangfold av leverandører?
  • Hvordan er anskaffelsesopplegget innrettet for å få et bedre og mer variert tilbud til brukerne? Hvordan er kvalitet ivaretatt i anskaffelsen?
  • Hvordan innarbeider NAV målet om forenkling av strukturen i tjenestene i anskaffelsesopplegget?
  • Hvordan har NAV håndtert ulike andre hensyn og utfordringer i plan- og iverksettingsfasen?

Datagrunnlaget består av en litteraturstudie, en dokumentstudie, fokusgrupper i NAV sentralt og med representanter for NAVs fylkeskontorer, samt intervjuer av leverandører, hvorav noen har fått og noen ikke har fått kontrakt om å levere de nye tiltakene.

Hovedformålet med konkurranseutsetting er vanligvis å bidra til mer effektiv tjenesteproduksjon – det vil si en bedre kombinasjon av pris og kvalitet, men forskning viser at dette ikke alltid skjer i praksis. Det kan dessuten være høye transaksjonskostnader involvert, og det er en risiko for «fløteskumming» og «parkering». Man kan redusere risikoen for slike uheldige konsekvenser ved utformingen av anskaffelsesprosessen og kontraktene. Litteraturen gir imidlertid ikke noen fasit når det gjelder hvordan de enkelte elementene i konkurransen bør utformes. I tillegg kan det være motstridende hensyn som må veies opp mot hverandre.

For oss synes det som Arbeids- og velferdsetaten har utformet anskaffelsene på en god måte gitt de rammene som var lagt. De har organisert prosessen på en hensiktsmessig måte, og gjort svært grundige vurderinger av potensielle positive og negative konsekvenser av de aller fleste elementene i gjennomføringen av konkurransen. De har også håndtert overgangsordningene fra de gamle til de nye tiltakene på en god måte. I rapporten peker vi på to forhold ved anskaffelsene som kan være kritiske for resultatet.