Evaluering av øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler

Kommunale kulturskoler og andre som gir tilbud til barn og unge kan søke om stimuleringstilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Vi har gjennomført en evaluering av denne ordningen for Utdanningsdirektoratet. Evalueringen viser at søkerne har fått god informasjon om ordningen, og at stimuleringstilskuddet bidrar til utvikling av nye prosjekter. Men evalueringen viser også at det er vanskelig å overføre prosjektene til drift når utviklingsmidlene blir tildelt for kun et år av gangen.

Vi har sett spesielt på 13 prosjekter som i 2010 ble definert å være av nasjonal interesse. Evalueringen viser at de nasjonale prosjektene har viktige elementer av nyskaping i seg, og har overføringsverdi. Mange av prosjektene omfatter samarbeid med skole/SFO. I kulturskolene pekes det på at engasjement og motivasjon hos lærerne/de ansatte i skole/SFO må være til stede for å lykkes med samarbeidet.