Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere

Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderings­departementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om en stortings­melding om «livslang læring og utenforskap». Målet er å utvikle en helhetlig politikk rettet mot kompetanseheving blant voksne med lite utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller ikke anerkjent kompetanse.

Proba har i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) sett på hvordan arbeids- og utdannings­myndigheter i fylkene samarbeider om voksne over 21 år som ikke har fullført videregående opplæring og som har behov for bistand fra begge instanser, henholdsvis NAV og fylkeskommunen. Søkelyset rettes mot det operative samarbeidet.

Et sentralt funn, i samsvar med resultater fra tidligere evalueringer, er at samarbeid på tvers mellom ulike instanser er utfordrende og krevende. Utfordringene skyldes ikke minst ulik styringsstruktur, organisering, regelverk, rutiner og kultur. En baken­forliggende forklaring er blant annet at sektorene har to ulike samfunns­mandat, arbeid vs. utdanning. Videre finner vi at «personlige relasjoner» og «kreative tolkninger» av regelverket, i tillegg til kontekstfaktorer som økonomi og arbeidsmarkedssituasjon i fylkene, er avgjørende for samarbeidet.

Myndighetenes løsning frem til nå har vært å satse på regionale samarbeid gjennom formelle fylkesvise samarbeidsavtaler. Tanken er at dette vil legge grunnlag for å utvikle gode lokale løsninger.

Vi ser imidlertid behov for en grundigere gjennomgang av gjeldende regelverk; ikke minst for de gruppene som i dag ser ut til å «falle mellom to stoler». Vi tenker her blant annet på ungdom mellom 22 og 24 år som har mistet ungdomsretten, og innvandrere med dårlige norskferdigheter uten mulighet til å kombinere ulike inntektssikrings­ordninger og utdanning (ikke minst opplæring i norsk).

Vi anbefaler derfor at arbeids- og utdannings­­myndighetene sentralt må sammen finne nye løsninger som muliggjør samarbeid på bred front. I dette arbeidet må også integreringsperspektivet og kommunens ansvar og rolle inkluderes. Det skyldes ikke minst at innvandrere og flyktninger er sentrale målgrupper for dette samarbeidet.

Departementenes arbeid med stortingsmeldingen er trolig et viktig skritt i riktig retning. Målet må være å utvikle en helhetlig politikk rettet mot kompetanse­heving blant voksne med lite utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller ikke anerkjent kompetanse. Vi anser imidlertid at et tettere og mer fruktbart samarbeid mellom utdannings­myndighetene og NAV ikke er mulig uten endringer av regel-/lovverket.