Familieinnvandrere utenfor introduksjonsordningen. Utfordringer, behov og tilbud den første tiden i Norge

På oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har Proba undersøkt integreringsvilkårene for familieinnvandrere som ikke har rett til introduksjonsprogram. Gjennom intervjuer med innvandrere og representanter for integreringsapparatet i seks kommuner, har vi kartlagt behov, utfordringer og tilbud som innvandrerne får. Som mange andre innvandrere, møter familieinnvandrere utfordringer med å lære norsk, skaffe seg informasjon, et sosialt nettverk og arbeid. De får imidlertid ikke den bistanden som en del andre innvandrere får gjennom introduksjonsordningen.

Vi finner at kommunene og frivillige organisasjoner har et mangfold av tilbud som denne gruppa kan ha nytte av, men mange av tilbudene er lite kjent. En god del tilbud kan dessuten forbedres, ikke minst gjennom bedre samarbeid mellom ulike aktører, og enkelte helt nye tiltak bør iverksettes. På informasjonsområdet foreslår vi et velkomstmøte-/samtale og en nasjonal servicetelefon.