Ansvarsforhold og ordninger knyttet til boligløsninger og offentlige helse- og omsorgstjenester i Norden

På oppdrag fra Finansdepartementet har Proba kartlagt organisering, finansiering og virkemiddelbruk på disse delene av helse- og omsorgsfeltet i Danmark, Finland og Sverige. I prosjektet oppsummerer vi også de erfaringene landene har gjort seg.

Vi finner blant annet at bare Finland har en ordning for avlastning av  kommunenes utgifter til ressurskrevende brukere som ligner på den vi har i Norge. Danmark har i likhet med Norge et samarbeid mellom stat og kommuner om utprøving av velferdsteknologi. Disse landene ser ut til å kommet lengre enn de to andre i innføring av slik teknologi.

Alle de tre landene har som mål at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig og klare seg selv. Danmark og Sverige har besluttet å avvikle sykehjem. Finland og Sverige har ganske omfattende tilskuddsordninger for å øke tilbudet av boliger som egner for eldre.

Alle de tre landene arbeider med reformer som sikter mot å styrke primærhelsetjenesten og samhandlingen mellom ulike deler av helse- og omsorgssektoren. Endringer i egenandelsordninger er ikke tematisert i forbindelse med disse reformprosessene.