Menns erfaringer med vold i nære relasjoner

Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Jørgen Lorentzen og Claes Ekenstam gjennomført en studie om vold mot menn i nære relasjoner. Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har vært oppdragsgiver for studien. Studien er tredelt. Den omfatter en litteraturgjennomgang av nordiske studier som omhandler forekomst av vold mot menn i nære relasjoner, en spørreundersøkelse om kjennskap til hjelpetilbud og en kvalitativ intervjuundersøkelse av menn som har opplevd ulike former for vold. Den kvalitative undersøkelsen er studiens hoveddel.

Litteraturgjennomgangen viser at både menn og kvinner utsettes for partnervold. Et gjennomgående funn er at flere kvinner enn menn utsettes for alvorlig fysisk partnervold, men når det gjelder mindre alvorlig fysisk vold er forskjellene betraktelig mindre. Psykisk vold er den voldsformen som både menn og kvinner utsettes for oftest. Vi finner at det er mangelfull kjennskap til at krisesentrene, sentre mot incest og seksuelle overgrep og familieverntjenesten har tilbud til voldsutsatte menn. 80 prosent av respondentene kjenner til krisesentrene, men bare halvparten vet at de har tilbud til menn. Rundt halvparten kjenner til hjelpetilbudene sentre mot incest og seksuelle overgrep og familieverntjenesten, men det er få som kjenner til at de har tilbud til voldsutsatte menn.

Vi har intervjuet 28 menn som har vært utsatt for partnervold.. Problemstillingene vi belyser er i hvilke relasjoner volden finner sted og hvilke konsekvenser volden har og har hatt for disse mennene. De fleste av mennene har vært utsatt for grov og systematisk vold gjennom flere år. Mennene som har levd lenge i voldelige forhold med kvinner forteller at kvinnene har hatt et psykologisk overtak på dem. Flere av mennene har opplevd tusler om å bli fratatt barna. I kontakt med hjelpeapparatet har mennene ofte ikke fortalt om voldshendelsene. De har opplevd at de ikke passer inn i hjelpeapparatets oppfatning av utøver og utsatt, og de har vært redde for ikke å bli trodd. Mennene har lenge bagatellisert volden.

Basert på kunnskap fra de tre delstudiene drøfter vi hvordan ny kunnskap om menn i nære relasjoner kan bidra til å utfordre og videreutvikle etablerte teorier om vold i nære relasjoner. Til slutt gir vi anbefalinger for hvordan det eksisterende tjenestetilbudet til menn som utsettes for vold i nære relasjoner kan videreutvikles.

Kontaktperson: Marianne Inez Lien, 930 09 063