Bruken av gradert uførepensjon

Proba har på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet analysert situasjonen for personer som får gradert uførepensjon, og forløpet videre når det gjelder arbeid og trygd for denne gruppa. Vi finner at kjennetegn ved arbeidstilknytningen har stor betydning for sannsynligheten for å få en gradert ytelse. Gradering av uførepensjonen er mest vanlig blant de som hadde et deltidsarbeid da de fikk pensjonen.

En god del av de med gradert uførepensjon får senere 100 prosent uførepensjon – etter tre år gjelder det nesten 20 prosent av dem, etter seks år 40 prosent. Svært få reduserer uføregraden. Tilsvarende er det mange som mister arbeidsforholdet de hadde da de fikk uførepensjon. NAV-kontorene følger opp de aktuelle personene fram til arbeidsevnen er helt avklart, og de får en gradert uførepensjon. Det er et mål at dette ikke skal skje før brukeren har en deltidsjobb. Deretter får de delvis uføre den samme bistanden som andre arbeidstakere/delvis arbeidsledige.