Press og kontroll – en studie av økonomisk, ideologisk eller religiøst press med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandrerbakgrunn i Norge

Noen innvandrergrupper i Norge utsettes for press og kontroll – høyst sannsynlig fra myndighetene i opprinnelseslandene. I denne rapporten viser vi at dette kan ha store personlige konsekvenser både for dem selv, og i mange tilfeller, for familiene deres i opprinnelseslandet.

Pressmidlene som benyttes varierer, men kan blant annet være ekskludering fra religiøse, kulturelle og sosiale sammenhenger i Norge, å bli nektet konsulære tjenester ved opprinnelseslandets utenriksstasjoner, trusler, og sanksjoner rettet mot familiemedlemmer i opprinnelseslandet som inkluderer blant annet arrestasjoner og tap av ulike rettigheter.

Denne undersøkelsen er den første som er utført i Norge om dette temaet, og vi har hatt en utforskende tilnærming. Metodene har bestått i gjennomgang av internasjonal forskningslitteratur og andre åpne kilder, samt kvalitative intervjuer. Vi har lagt hovedvekten på å beskrive hvordan press og kontroll utøves, og hvordan det oppleves for den enkelte som utsettes for det. Hovedfunnene fra de kvalitative intervjuene samsvarer i høy grad med internasjonal forskning og åpne kilder.

Viktige hovedfunn er at det å bli utsatt for press og kontroll kan være en stor psykisk belastning for den enkelte, og at trusler og sanksjoner mot familiemedlemmer i opprinnelseslandet er et mye brukt pressmiddel. Enkelte innvandrermiljøer later til å være preget av fryktkultur som følge av utøvelse av press og kontroll. Flere informanter forteller at de ikke føler at norsk politi gjør nok for å beskytte dem, verken når det gjelder forebygging eller etterforskning og straffeforfølgelse. Politimyndighetene på sin side gir uttrykk for at dette er svært krevende saker, blant annet fordi gjerningspersoner ofte befinner seg i utlandet.

Rapporten omfatter fem utvalgte innvandrergrupper – eritreere, etiopiere, tsjetsjenere, uigurer og tyrkere – og foregir derfor ikke å gi et komplett bilde av press og kontroll mot innvandrere i Norge. Det er behov for mer kunnskap om omfang, om konsekvensene for de berørte diasporamiljøene, og om mulige tiltak for å forebygge og beskytte mot press og kontroll.

Prosjektleder og kontaktperson i Proba er Jens Plahte.