Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med Nav

Psykiske lidelser rammer en stor andel av befolkningen i løpet av livet. For de fleste er det gunstig for den psykiske helsen å være mest mulig i normal aktivitet. Det kan være i arbeid eller utdanning, eventuelt med tilpassede oppgaver og arbeidsmengde. Slik aktivitet gir rutiner, følelse av deltakelse og et nettverk.

Mange personer med psykiske lidelser er både brukere hos NAV og pasienter ved DPS. For å sørge for samtidighet og koordinering av behandling og aktivitet, er det viktig med et godt samarbeid mellom DPS og NAV.  At to sektorer med ulikt ansvarsområde og mandat finner sammen, bidrar til økt kunnskap om hverandre og til trygghet, som igjen bidrar til at den som trenger hjelp fra begge blir møtt på en helhetlig måte. På bakgrunn av dette søkte Proba og Rådet for psykisk helse i 2014 FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. I prosjektet har vi undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad vektlegger DPS-ene arbeid (og utdanning) (som del av/tillegg til behandling som gis ved DPS)? På hvilken måte inkluderes arbeidsdimensjonen i DPS-enes virksomhet – på ledelsesnivå og hos den enkelte behandler?
  • Hvilke samarbeidsavtaler foreligger mellom DPS og NAV på fylkesnivå?
  • Hvordan foregår samarbeidet mellom DPS og det enkelte NAV kontor? Hvilke gode eksempler 
finnes på samhandling mellom DPS og NAV, og hva kan andre DPS/NAV kontorer lære?
  • Hvilken erfaring har DPS med eksisterende NAV-tiltak for målgruppen?

I kartleggingen fant vi at det er inngått samarbeidsavtaler mellom NAV og helseforetakene i de fleste fylker, og en del steder er det avtaler mellom DPS og lokale NAV-kontorer. Det er likevel variasjoner i hvor godt avtalene er forankret og i hvilken grad innholdet i samarbeidet er konkretisert. I rapporten viser vi eksempler på samarbeid mellom Nav og DPS fra tre fylker. Samarbeidsformene som er etablert er blant annet jevnlige saksdrøftingsverksteder, utvikling og drift av felles tiltak og kompetansesenter for arbeid og psykisk helse.

Ved landets DPS-er er det stor enighet om viktigheten av at arbeid inkluderes i behandlingen. I en spørreundersøkelse til enhetslederne er det hele 91 prosent som sier seg enig i at det er viktig at DPS inkluderer arbeid i behandlingen. Enhetslederne mener at arbeid er positivt fordi det gir tilhørighet og sosialisering, er en arena for mestring, og gir innhold i hverdagen – som er bra for å bli frisk. De fleste er også enige i at enheten de selv jobber på bør vektlegge arbeid mer enn i dag. Rapporten viser videre at det har vært en positiv endring i DPS-ene de siste årene når det gjelder å vektlegge arbeid i behandlingen.