Følgeevaluering av midlertidige lovendringer som følge av høye ankomster av fordrevne fra Ukraina – Delrapport 1

I 2022 ble det vedtatt en rekke midlertidige bestemmelser i lov eller forskrift knyttet til tilstrømning av fordrevne fra Ukraina. De fleste reglene tok sikte på å øke kommunenes kapasitet til bosetting av fordrevne. Vi evaluerer lovendringene på oppdrag fra AID og i samarbeid med Advokatfirma Lund & Co, og den første delrapporten foreligger her.

De viktigste barrierene for kommunenes bosettingskapasitet er mangel på boliger samt knapphet på kvalifisert arbeidskraft i tjenesteproduksjonen. Lovendringene bidrar i liten grad til løse disse problemene generelt. Lovendringene har like fullt bidratt til å øke bosettingskapasiteten i en del kommuner, uten å skape store ulemper. Vi mener derfor at lovendringene må sies å være hensiktsmessige og treffsikre.

Endringene i integreringsloven skiller seg ut ved at enkelte bestemmelser medfører ulemper i form av svekket integrering, og ved at de gjøre det mer krevende å gjennomføre integreringsaktivitetene. Dette innebærer en del vanskelige avveininger mellom fordeler og ulemper, og det vi mener derfor at det kan være hensiktsmessig å endre enkelte av de midlertidige bestemmelsene i integreringsloven.

Denne rapporten er en underveisrapport, og konklusjonene og anbefalingene er foreløpige.

Prosjektleder i Proba er Audun Gleinsvik.