Analyse av Inn i jobb-satsingen – Modeller og muligheter for arbeidsinkludering av unge i kommunal sektor

Inn i jobb-satsingen er et samarbeid mellom NAV, KS og hovedsammenslutningene i kommunal sektor. Formålet er å øke rekruttering og sysselsetting av unge som står utenfor arbeid og utdanning. På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet og KS har Proba samfunnsanalyse i perioden 2022–2023 analysert satsingen. Målet har vært å identifisere modeller og eksempler på god praksis for arbeidsinkludering i kommunal sektor. Resultatene fra rapporten bygger på en kartlegging av 14 kommuner som har deltatt i satsingen, og casestudier i fem av disse.

Resultatene fra undersøkelsen viser at samarbeidet om arbeidsinkludering mellom NAV og kommunene bygger på det virkemiddelapparatet partene tradisjonelt har benyttet seg av. En viktig utvikling har likevel vært at arbeidstreningen har vært strukturert bedre, med et klart mål om overgang til formelle kvalifiseringsløp og med oppfølgingsstøtte. Resultatene tyder videre på at NAVs virkemidler kan fungere godt for å støtte kvalifiseringsløp i kommunene. Ulik praksis og regelverksforståelse mellom NAV-kontorene kan imidlertid skape utfordringer for arbeidsinkludering i kommunal sektor. Vi anbefaler at kommunene tar i bruk spesialistfunksjoner i NAV med høy kompetanse på bruk av NAVs virkemidler i utdanningsøyemed for å utnytte de mulighetene som finnes innenfor regelverket.

NAV har publisert rapporten på sin webside.

Rapporten ble presentert på et webinar i regi av KS den 15. mars 2024. Opptak fra webinaret finnes på KS’ webside.