Opplæringskontorenes rolle og finansiering

Proba samfunnsanalyse fikk i oppdrag fra NHOs «Yrkesfag 2020» å vurdere rollen og finansieringen til opplæringskontorene. Oppdraget har bestått av en spørreundersøkelsen til alle opplæringskontorene og en casestudie i tre fylker.

De om lag 340 opplæringskontorene i Norge har en sentral rolle som bindeledd mellom fylkeskommunen og lærebedriftene for lærlinger innen yrkesfagene. Rollen til opplæringskontorene er imidlertid i liten grad regulert utover at de må følge myndighetenes krav til lærebedrifter. Kontorene finansieres ved at de og lærebedriftene deler opplæringstilskuddene fra fylkeskommunene. Det har utviklet seg betydelig mangfold blant kontorene når det gjelder tilnærming, nedslagsfelt, størrelse og hvilken andel de får av opplæringstilskuddene. Vi mener at mangfoldet for en stor del kan ses som en fornuftig tilpasning til lokale forhold og vil ikke anbefale en standardisering av fordeling av oppgaver og inntekter mellom kontorene og lærebedriftene. Vi ser derimot et behov for å klargjøre arbeidsfordelingen mellom fylkeskommunen og kontorene. I dag utfører en del kontorer oppgaver som er fylkeskommunenes ansvar uten at kontorene kompenseres.