Evaluering av kulturorienteringsprogrammet for overføringsflyktninger

Kulturorienteringsprogrammet bidrar til å gi flyktningene et realistisk bilde av det norske samfunnet. Dette er en av hovedkonklusjonene i rapporten «Evaluering av kulturorienteringsprogrammet for overføringsflyktninger», som Proba har utarbeidet på oppdrag fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Dette informasjons- og opplæringstilbudet, som gis til overføringsflyktninger før de reiser til Norge, bidrar også til å gi dem grunnleggende kunnskap om plikter og rettigheter, og til å redusere kultursjokk og andre utfordringer i gjenbosettings- og integreringsprosessen.

Kulturorienteringsprogrammet utføres av International Organization of Migration (IOM) på oppdrag fra IMDi, og omfatter også informasjonstiltak rettet mot mottakskommunene i form av landrapporter og informasjonsseminarer. Proba har evaluert alle disse tiltakene, samt en prøveordning for kulturorientering for syriske overføringsflyktninger.

Andre viktige funn i rapporten er at IOMs undervisning preges av god faglig og pedagogisk standard, og av at innhold og undervisningspraksis er godt tilpasset til målgruppene, det vil si både flyktninger og ansatte i kommunene. IOMs to-kulturelle lærere er særdeles kompetente og kunnskapsrike, både når det gjelder programmets innhold og generell allmennkunnskap. De har også svært gode formidlingsevner, og utviser høy grad av engasjement og empati både i og utenfor undervisningssituasjonene.

Landrapportene framstår som oversiktlige, strukturerte, faktabaserte og pedagogiske. Likevel anbefaler vi å redusere faktastoffet, til fordel for kulturforståelse og informasjon om flyktningenes tilværelse og livssituasjon i transittlandene. Vi anbefaler også et web-basert format framfor hefte-/pdf-formatet som benyttes i dag. Kontraktsbestemmelsene knyttet til landrapportene bør også gjøres mer operasjonelle.

En annen viktig anbefaling i rapporten er at prøveordningen med kulturorientering i forkant av uttakskommisjon avvikles, slik at kulturorientering gjennomføres i etterkant av at flyktningene har fått bekreftet opphold i Norge.

Evalueringen er basert på dokumentgjennomgang; dybdeintervjuer med myndighetspersoner, personale ved IOM og overføringsflyktninger; direkte observasjon av under-visning av overføringsflyktninger; samt en spørreundersøkelse rettet mot de kommunale flyktningtjenestene.

Kontaktperson i Proba er prosjektleder Jens Plahte.

Se også oppslag på IMDis hjemmeside.