Langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåinger

Vi har sett på utviklingen i folketall, sentralisering av bosetting og antall kommunalt ansatte i kommuner som har slått seg sammen med andre. Ved hjelp av data på grunnkretsnivå, har vi «rekonstruert» de gamle kommnegrensene. Utviklingen i sammenslåtte kommuner er sammenlignet med lignende kommuner. Den eneste klare tendensen er at veksten i antall kommunalt ansatte blir sterkest i kommunen hvor det nye kommunesenteret er lokalisert. Dette er en naturlig konsekvens av sentralisering av ledelsesfunksjoner. Derimot er det ingen klar tendens til befolkningsutviklingen blir anderledes i sammenslåtte kommuner enn i andre. Videre er befolkningsutviklingen svakere i små kommuner som går sammen med store. Det er heller ikke spesielt sterk tendens til sentralisering av bosettningen i sammneslåtte kommuner. Prosjektet er finansiert av KRD.