Trygdesvindel i Norge – en kartlegging av fem stønadsordninger

Rapport om trygdesvindel

Proba har kartlagt svindel med fem trygdeordninger: Dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad. Vi finner at det trolig svindles med disse ordningene i størrelsesorden 5 prosent av utgiftene. Variasjonen mellom ytelsene er imidlertid stor, fra 3 til 13 prosent. Det er betydelig usikkerhet knyttet til anslagene.

Det har de siste årene vært stor oppmerksomhet knyttet til misbruk og svindel med trygdeytelser. Svindel med trygdeytelser undergraver ordningenes legitimitet og innebærer økt finansieringsbehov og potensielt et stort samfunnsøkonomisk tap. I tillegg bidrar slik atferd til stigmatisering av trygdemottakere generelt. Det er imidlertid gjort lite kartlegging av omfanget. Proba samfunnsanalyse gjennomførte i 2010/2011 en undersøkelse av svindel med sykepenger. Vi konkluderte med at det trolig er minst 6 prosent av utbetalingene som blir urettmessig utbetalt til mottakere som bevisst feilinformerer NAV.

Vi har nå kartlagt svindel med fem trygdeordninger: Dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad. Målet har vært å anslå et beløp for omfanget av svindel innenfor hver av ordningene, samt gi et usikkerhetsanslag. Videre har vi kartlagt metoder for svindel, og vurdert mulige risikofaktorer. Vi gir råd om oppfølging av funnene.

I kartleggingen har vi benyttet ekspertpanelmetoden, som er en egnet metode for å belyse problemstillinger som det er vanskelig å framskaffe pålitelige data om. Metoden går ut på å systematisk innhente og sammenstille kunnskapen til personer som har erfaring med det aktuelle fenomenet. Denne kunnskapen kan være basert på uformelle, erfaringsbaserte og subjektive vurderinger, i tillegg til faktakunnskap.

Hovedkonklusjoner

Anslagene for svindel med de fem ordningene er beregnet ut fra de aggregerte sannsynlighetsfordelingene fra ekspertpanelene. Alle anslagene er beheftet med stor usikkerhet – noen mer enn andre.

  • Foreldrepenger er den ytelsen hvor det ifølge ekspertene svindles minst i prosent av utbetalingene, med et anslag på 3,2 prosent. Det innebærer at det i 2011 mest sannsynlig ble svindlet foreldrepenger for 475 millioner kroner.
  • Svindel med dagpenger utgjør ifølge ekspertene 4,1 prosent av utbetalingene. Dette innebærer at det i 2011 trolig ble svindlet dagpenger for 455 millioner kroner.
  • Anslaget på svindel med uførepensjon er 4,5 prosent. Dette anslaget er preget av stor usikkerhet, i hovedsak på grunn av uenighet blant ekspertene. 4,5 prosent av utbetalingene tilsvarer 2,5 milliarder kroner i 2011.
  • Ifølge ekspertene utgjør svindel med arbeidsavklaringspenger 6,6 prosent av utbetalingene. Dette innebærer at det i 2011 sannsynligvis ble svindlet arbeidsavklaringspenger for 2,4 milliarder kroner. Også dette anslaget er usikkert – først og fremst fordi hver av ekspertene mener at usikkerheten er stor.
  • Anslaget for svindel med overgangsstønad skiller seg ut ved at ekspertene både er uenige og usikre, men alle mener at det er omfattende svindel med ytelsen. Vi finner et anslag på 12,8 prosent, men med et usikkerhetsintervall fra 4 til 22 prosent. 12,8 prosent utgjorde i 2011 327 millioner kroner.

Dersom vi summerer de anslåtte beløpene det svindles med, finner vi at 5 prosent av de samlede utbetalingene til de fem ytelsene trolig blir svindlet. Vi skal merke oss at disse anslagene er høyere enn det ekspertene tror er mest sannsynlig. Grunnen er at de ser en klar risiko for at det korrekte tallet er høyere enn det tallet de tror mest på.

I rapporten beskriver vi de vanligste formene for svindel for hver av ordningene, og gir råd om oppfølging av resultatene.