Digital aktivitetsplan for NAV og brukerne

Den digitale aktivitetsplanen (DAP) ble innført i NAV i desember 2017 og skal brukes av alle som mottar arbeidsrettet oppfølging fra NAV. Målene for digital aktivitetsplan handler dels om å bedre kvaliteten i den arbeidsrettede brukeroppfølgingen for den enkelte, og dels om å bruke ressursene på en bedre og mer effektiv måte, slik at kvaliteten i NAVs arbeid totalt sett kan bedres og overgang til jobb og utdanning øker.

Digital aktivitetsplan er altså et verktøy både for brukeren selv og for NAV og består av flere elementer: I selve aktivitetsplanen skal det settes mål for bruker, for eksempel utdanning eller jobb, og såkalte aktivitetskort brukes for å planlegge steg for å nå dette målet. Brukeren kan selv foreslå aktiviteter og registrere status for aktiviteter. I planen registreres også referater fra møter og andre samtaler. I tillegg har digital aktivitetsplanen dialog-funksjon hvor bruker kan ta direkte kontakt med sin veileder, og omvendt.

Sentrale mål for digital aktivitetsplan har vært økt brukermedvirkning, mer individuell tilpasning og et mer fleksibelt oppfølgingsløp. Videre har det vært en forventning om at digital aktivitetsplan gir en effektiviseringsgevinst. På den annen side kan digitalisering potensielt ha negativ betydning for kvaliteten i en dialog, og det er ikke alle brukere som mestrer digitale løsninger. Dersom digital kommunikasjon erstatter fysiske møter, kan noen brukere dermed får dårligere oppfølging fra NAV.

I prosjektet har vi undersøkt hvordan digital aktivitetsplan påvirker NAV-veiledernes arbeidshverdag, kommunikasjonen med brukerne og kvaliteten i brukeroppfølgingen, samt nytteverdien for NAV som organisasjon. Vi har også undersøkt hvordan digital aktivitetsplan fungerer for ulike brukergrupper. Vi har gjort en dokument- og litteraturgjennomgang, analysert registerdata fra NAV, og gjennomført intervjuer med ledere, veiledere og brukere ved seks NAV-kontorer.

Vi konkluderer med at digital aktivitetsplan har mange positive funksjoner:

  • Først og fremst er det et godt arbeidsverktøy for NAV-veilederne, og bidrar positivt til deres arbeidshverdag og opplevelse av mestring i jobben.
  • For brukerne gir det en direkte kanal inn til veileder, noe som oppleves som et viktig gode. digital aktivitetsplan gir mer og hyppigere kommunikasjon.
  • Potensielt kan digital aktivitetsplan bidra til mer og bedre dialog mellom veileder og bruker, mer brukermedvirkning, individuell tilpasning, raskere avklaring av behov og økt arbeidsretting av oppfølgingen. Vi finner at dette skjer i mange tilfeller, men potensialet er trolig større enn det som er utløst.
  • Digital aktivitetsplan kan også gi en effektiviseringsgevinst og gjøre det mulig å prioritere ressursene i NAV på en god måte, samt å prioritere oppfølgingen av de med størst behov. Det siste er sterkt avhengig av hvordan verktøyet utnyttes, både ved kontoret som helhet og av den enkelte veileder.

Digital dialog kan imidlertid ikke erstatte møter. En god utnyttelse av digital aktivitetsplan krever en bevissthet rundt begrensningene ved digital kommunikasjon, og om at det ikke fungerer bra for alle brukere og i alle situasjoner.

Prosjektet er finansiert med midler fra NAV FoU. Rapporten er også lagt ut på NAVs hjemmeside. Prosjektleder og kontaktperson i Proba er Helene Berg.