Evaluering av ordningene talsperson og tillitsperson

På oppdrag for Bufdir har vi gjennomført en evaluering av ordningene med talsperson- og tillitsperson, som skal bidra til å styrke barns medvirkning i barnevernet. Tillitspersonordningen innebærer at et barn som det offentlige har overtatt omsorgen for, kan ha med seg en person det har særlig tillit til i kontakten med barnevernet. Formålet med en egen tillitsperson er å gi barnet en trygghet slik at det lettere kan gi uttrykk for sine synspunkter i egen barnevernssak. Talspersonordningen innebærer at fylkesnemndene er gitt mulighet til å oppnevne en egen talsperson som skal sikre at barnets synspunkter kommer frem i en sak som behandles av fylkesnemnda.

Målet med evalueringen har vært å få mer kunnskap om hvordan dagens ordninger fungerer og få belyst konsekvenser av mulige alternative ordninger. I evalueringen har vi gjort en vurdering av de to ordningene hver for seg. Deretter har vi gjort en samlet vurdering av hvordan ordningene bidrar til å ivareta barns medvirkning. Vi har gjennomgått forskningslitteratur om barns medvirkning, og kartlagt hvilke ordninger enkelte andre land (Sverige, Finland og England) har for å sikre barns medvirkning i barnevernssaker. Vi har vurdert hvilke endringer det er behov for i de to ordningene som kan bidra til å styrke barns medvirkning. Vi har også vurdert om det er alternative løsninger som i større grad kan bidra til barns medvirkning. I denne vurderingen har vi også drøftet om de to ordningene kan eller bør forenes i en felles ordning.

Vi finner at dagens ordninger med tals- og tillitsperson har mangler når det gjelder å bidra til barns medvirkning. Vår konklusjon er at lovverket sikrer barn rettigheter når det gjelder deltakelse, men det er samtidig ikke tilstrekkelige ordninger for å inkludere barna som reelle deltakere. Det er behov for å sikre reell medvirkning fra barn i hele den perioden de har en sak i barnevernet – fra en undersøkelse starter til et vedtak i fylkesnemnda er fattet og barnet har fått informasjon om vedtaket.

Vi mener at forskriften for tillitspersonordningen bør tydeliggjøres, og ordningen bør gjelde fra barnevernets undersøkelse starter. Vi mener videre at det bør vurderes å etablere en ordning med en los/verge som barnet kan ha kontakt med gjennom hele barnevernsløpet. Dette bør være en person som ikke er formelt knyttet til barnevernet. En slik ordning kan erstatte dagens talspersonordning. Alternativet til en slik ordning er at dagens talspersonordning profesjonaliseres.

Kontaktperson: Trude Thorbjørnsrud