Evaluering av forsøk med gratis AKS

Aktivitetsskolen (AKS) er Oslos skolefritidsordning (SFO). Forsøk med gratis deltidsplass i AKS for elever på 1. til og med 4. trinn ved Mortensrud skole startet opp høsten 2013 og vil vare ut skoleåret 2016/17. Mortensrud har tidligere vært preget av lav deltakelse i AKS. I skolekretsen er det en høy andel elever med innvandrerbakgrunn og en stor andel personer med sammensatte levekårsutfordringer.

Delrapporten fra Proba samfunnsanalyse er den første rapporteringen i følgeevalueringen av forsøket. Evalueringen ser blant annet på om forsøket bidrar til økt deltakelse i AKS, om deltakelse i AKS fremmer elevers forutsetninger for å lykkes i skolen og hvordan AKS eventuelt bidrar til integrering i nærområdet. Utviklingen i resultater i kartleggingsprøver i lesing og regning ved Mortensrud sammenlignes med resultatene fra fem andre skoler.

Økt deltakelse i AKS

Skoleåret før forsøket deltok 30 prosent av elevene i 1. til 4. klasse ved Mortensrud i AKS. Høsten 2014 deltok 99 prosent, og i april 2015 deltok 92 prosent. Oslo kommune og skolen gjennomførte et omfattende rekrutteringsarbeid i forkant av forsøket.

Pris har betydning for deltakelse

Den kraftige veksten i antall elever i AKS ved Mortensrud tyder på at pris har stor betydning for deltakelse. Foreldreintervjuer bekrefter dette. Men pris er ikke avgjørende når begge foreldre er i jobb. Foreldrene velger å la barna være i AKS hovedsakelig fordi barna får et godt aktivitetstilbud og for at barna skal bli bedre i norsk.

God trivsel og informasjon

95 prosent av foreldrene oppgir at barna trives i AKS. 90 prosent oppgir at barna får nye venner og 98 prosent svarer at barna får delta i morsomme aktiviteter. Foreldrene forteller at barna får opplevelser i AKS som foreldrene ellers ikke ville ha mulighet til å gi dem. Foreldrene opplever også at informasjonen om AKS er god.

Gir fleksibilitet

Intervjuer med barna gir inntrykk av at barna finner sammen på tvers av språk- og landbakgrunn, og at barna i hovedsak snakker norsk når de leker. Foreldrene opplever AKS som et stabilt og sikkert tilbud som gir foreldrene fleksibilitet. Delrapporten viser til eksempler der enslige forsørgere (kvinner) og mødre som i praksis er alene om omsorgen har fått bedre mulighet til å delta på kurs og annen arbeidsrettet aktivitet som følge av at barna er i AKS.

Foreldrene tror barna blir bedre på skolen

AKS ved Mortensrud vektlegger å videreføre skolens satsing på å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter. Aktivitetene på AKS tar utgangspunkt i temaene det undervises i på skolen. Om lag 90 prosent av foreldrene oppgir at de tror barna blir bedre på skolen av å delta i AKS.

Kan ikke konkludere ennå

Proba samfunnsanalyse kan ennå ikke konkludere om forsøket har hatt effekt på lese- og regneferdigheter. Den foreløpige analysen av kartleggingsprøver viser at Mortensrud har fulgt utviklingen ved sammenligningsskolene når det gjelder lesing, mens utviklingen i regneferdigheter er litt bedre ved Mortensrud. Utskiftning av elever og andre tiltak ved både ved Mortensrud og sammenligningsskolene, gjør funnene usikre.