Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale omsorgstjenester (SIO)

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2015 at det skulle gjennomføres et forsøk med statlig finansiering av de kommunale omsorgstjenestene. Agenda Kaupang, med Proba samfunnsanalyse som underleverandør, fikk vinteren 2016 i oppgave å følgeevaluere forsøket.

Den overordnede målsettingen i forsøket er å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester vil gi økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning av tjenester til innbyggerne. I forsøket, som varer frem til 1. mai 2019, deltar følgende seks kommuner; Stjørdal, Lillesand, Hobøl, Spydeberg, Selbu og Os i Hordaland. Mer informasjon om forsøket ligger på: https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester

I februar 2017 forelå nullpunktmålingen fra følgeevalueringen. Rapporten dokumenterer status i forsøkskommunene. I rapportering inngår også  følgende seks kontrollkommuner: Østre Toten, Oppdal, Søgne, Fjell, Trøgstad og Våler i Østfold. Prosjektleder for følgeevalueringen er Kjell Værnor i Agenda Kaupang., mens ansvarlig i Proba er Lars-Erik Becken.