Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren

Norge er et attraktivt land for mange arbeidsinnvandrere, og de siste årene har det vært en kraftig økning i migrasjon både når det gjelder faglært og ufaglært arbeidskraft. Den økte arbeidsinnvandringen har sammenheng med EUs utvidelse i 2004 og 2007. Arbeidsinnvandringen er med på å løse deler av arbeidskraftbehovet som kommunesektoren står overfor, og bidrar også til en positiv utvikling for kommuner som trenger befolkningsvekst.

Proba har på oppdrag for KS undersøkt kommuner og fylkeskommuners bruk av arbeidsinnvandring som rekrutteringsstrategi, hvilke utfordringer kommunene møter når det gjelder rekruttering og integrering, samt hva som er suksesskriterier for en vellykket rekruttering.

Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser og casestudier. Spørreundersøkelsene har gått til alle rådmenn og fylkesrådmenn, og til et utvalg kommunale enhetsledere.

Undersøkelsen viser at tilrettelegging i form av boligformidling, informasjon, samarbeid, språkopplæring og trivselstiltak er viktige for å få arbeidsinnvandrere til å komme og bli boende. Kommunen bør ha en helhetlig strategi for rekruttering og integrering. Vi finner at gode grep ved rekruttering av arbeidsinnvandrere omfatter følgende:

  • Behovsanalyse og strategiplan for rekruttering og integrering
  • Samarbeid mellom kommuner og med NAV EURES
  • God kjennskap til regelverk for ansettelser av utenlandsk arbeidskraft
  • Bistand til å skaffe bolig
  • Tilpasset norskopplæring
  • Inkluderende arbeidsmiljø, gjerne fadderordning
  • Mulighet for å lære norsk på arbeidsplassen (gjennom arbeid)
  • Informasjon og praktisk bistand til tilflyttere