Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gjennomført en evaluering av to forsøk med metodeutvikling i arbeidsrettet rehabilitering, der det ene var spesielt rettet mot overvektige. Forsøkene har pågått i årene 2009-2013. Evalueringen viser at forsøksprosjektene har bidratt til motivasjon og økt aktivitet hos deltakerne. Mange av dem som hadde et arbeidsforhold før tiltaksdeltakelsen har kommet tilbake i arbeid. Mange av dem som sto uten et arbeidsforhold har kommet i arbeidspraksis, men det er færre i denne gruppa som har kommet i ordinært arbeid.