Evaluering av handlingsplaner mot antisemittisme 2016–2023

Proba har evaluert handlingsplanene mot antisemittisme (2016–2020 og 2021–2023). Oppdragsgiver for evalueringen er Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), og formålet har vært å innhente kunnskap om handlingsplanenes forankring, gjennomføring, relevans og virkninger.

For å møte utfordringene knyttet til fordommer og hets mot jøder i Norge, la regjeringen i 2016 frem den første handlingsplanen mot antisemittisme. Denne handlingsplanen gjaldt for perioden 2016–2020, og i januar 2021 besluttet daværende regjering å videreføre innsatsen ut 2023. Mange av tiltakene fra den første planen ble videreført, i tillegg til at det ble lagt til noen nye tiltak. Det var det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet, nå KDD, som ledet arbeidet med planen, og KDD har i dag ansvar for handlingsplanen. I tillegg har Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet (nå Barne- og familiedepartementet), Kulturdepartementet (nå Kultur- og likestillingsdepartementet), Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet vært involvert i arbeidet.

Evalueringen av handlingsplanene mot antisemittisme viser at handlingsplanene i stor grad svarer til utfordringsbildet, og består av en rekke tiltak som etter vår vurdering utgjør en meningsfull helhet. Vi har imidlertid funnet at det spesielt er behov for en målrettet innsats mot antisemittisme på internett og i sosiale medier. Samtidig bør det vurderes om tiltak rettet mot skole i større grad kan nå ut til flere barn og unge enn hva som er tilfellet i dag.