Evaluering av handlingsplanen «Trygghet, mangfold, åpenhet». Sluttrapport, del 1

Handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet er iverksatt for å sikre lhbtiq-personer rettigheter, samt motvirke hets og diskriminering. På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) evaluerer Proba handlingsplanen, hvis planperiode nå nærmer seg slutten. Forkortelsen lhbtiq står for homofile, lesbiske, bifile, transpersoner, interseksuelle og queer-personer.

I første del av sluttrapporten ser vi nærmere på sentrale aktørers erfaringer med utforming, koordinering og implementering av planen. Vi undersøker også hvordan handlingsplanen har fungert som et verktøy på lhbtiq- og ikke-diskrimineringsfeltet. Vi finner at arbeidet har bidratt til mye læring, og mange forteller om positive erfaringer. Det er også bred enighet om at handlingsplanen er et effektivt verktøy, som har bidratt til gjennomføring av viktig arbeid og en bevisstgjøring og ansvarliggjøring både i forvaltningen og ellers i samfunnet.

Samtidig er det rom for forbedringer; det gjelder så vel prosessene innledningsvis som arbeidet med utforming av tiltak og implementering. Det er også behov for bedre forankring av arbeidet hos den enkelte sektormyndighet. Vi gir i rapporten en rekke anbefalinger for arbeid med ny handlingsplan.

Kontaktperson i Proba er Trude Thorbjørnsrud.