Evaluering av handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet. Delrapport 2 – konsekvensene av koronapandemien

På oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) evaluerer Proba handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet. Våren 2020 fikk vi et tilleggsoppdrag til denne evalueringen, og denne delrapporten er basert på en undersøkelse av hvilke konsekvenser koronapandemien har medført for arbeidet med handlingsplanen og på lhbtiq-feltet generelt. Vårt mål i rapporten har vært å belyse hvordan sentrale aktører som er involvert i arbeidet med handlingsplanen oppfattet konsekvensene av situasjonen som oppstod etter innføringen av omfattende restriksjoner 12. mars 2020. Vi har fokusert spesielt på a) hvordan aktørene oppfatter konsekvenser for seg selv og egen organisasjon, b) hvilke alternative løsninger som har blitt implementert og c) hvordan handlingsplanarbeidet har blitt påvirket. Vi beskriver også det vi omtaler som spesielt sårbare grupper, da det varierer sterkt hvordan koronapandemien har påvirket forskjellige personer. Avslutningsvis gir oppsummerer vi våre funn, og bruker dette som grunnlag til anbefalinger til justeringer av myndighetenes innsats på feltet. Undersøkelsen er basert på intervjuer med informanter som representerer direktorater med ansvar for tiltak, samt sentrale sivilsamfunnsaktører. I tillegg er undersøkelsen basert på en begrenset dokumentgjennomgang. Prosjektleder og kontaktperson i Proba er Henrik Sætra.