Kartlegging av evalueringer av kvalitet i forskning og høyere utdanning

Evalueringer er et sentralt virkemiddel for å sikre høy kvalitet i forskning og høyere utdanning. I dag gjennomføres evalueringer på mange ulike måter av flere aktører, og dette oppleves som både uoversiktlig og uforutsigbart av mange i sektoren. Det er derfor et behov for en helhetlig gjennomgang av evalueringssystemet for å undersøke hvilken rolle evalueringer kan og bør spille når det kommer til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling blant forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Norge.

Vi har gjennomført en interessentanalyse der vi har undersøkt sentrale aktørers vurderinger av gjennomførte evalueringer, hvordan de bruker evalueringene og hvilke behov de har for evalueringer av kvalitet i forskning og høyere utdanning. Det finnes svært mange, og til dels meget ulike, oppfatninger og meninger blant interessentgruppene. Det er allikevel relativt bred enighet om at evalueringer er nyttige, nødvendige og lærerike, og at de spiller en viktig rolle i kvalitetsutvikling. Likevel etterspør mange av interessentene endringer i evalueringenes innretning og metodikk, samt større grad av koordinering og forutsigbarhet i evalueringssystemet som helhet.

Prosjektleder og kontaktperson i Proba er Henrik Skaug Sætra.