Evaluering av «Forlenget helserekruttperiode»

«Menn i helse» er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt som skal utdanne menn som helsefagarbeidere. Vi har evaluert prosjektet på oppdrag fra KS. Vårt hovedfunn er at prosjektet fungerer meget godt som arbeidsmarkedstiltak.

Målgruppen er menn i alderen 25-55 år som mottar ytelser fra NAV. Disse gjennomfører et komprimert utdanningsløp bestående av praksisperioder, teoretisk undervisning og en 12-15 måneders periode som lærling. De beholder sin tidligere NAV-ytelse fram til lærlingeperioden. De fleste deltakerne er arbeidsledige når rekrutteres. Et stort flertall rapporterer at de er i arbeid etter at de har avsluttet tiltaket.

Det er Helsedirektoratet som finansierer Menn i helse. KS, NAV, fylkeskommuner og kommuner samarbeider om gjennomføringen.

Vårt oppdrag var primært rettet mot å evaluere et forsøk med forlenget praksisperiode fra tre til fem måneder. Vi finner ikke støtte for at forlengelse vil være positivt, og anbefaler derfor at praksisperioden på tre måneder bør videreføres.