Sluttevaluering av Hedmarksmodellen – NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykemelding

I 2004 innførte myndighetene et aktivitets­krav ved 8 ukers sykmelding. De første månedene etter lovendringen hadde man en streng håndheving av kravet. Etter hvert fulgte imidlertid NAV i mindre grad opp føringene i loven. NAV Hedmark utviklet og implementerte i 2013 en ny modell for håndtering av aktivitets­­kravet ved uke 8, som ble test ut i tre fylker i fra september 2015 til september 2016. Proba samfunns­analyse fikk i oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet å følgeevaluere forsøket.

I oppdraget evaluerer vi i hvilken grad og hvordan tiltakene i Hedmarks­modellen fører til praksisendring blant aktørene i sykefraværsarbeidet i forsøks­fylkene. Vi belyser:

  • Om/i hvilken grad tiltakene i Hedmarksmodellen bidrar til ønsket praksis­endring knyttet til aktivitetskravet hos aktørene i sykefraværs­arbeidet.
  • Hvilke løsninger og hindringer for måloppnåelse som kan observeres i aktørenes holdninger til, og erfaringer, med tiltakene.

Vi fant at forsøket var godt forankret i NAV, og at saksdrøftingsverksteder, som var en del av modellen, er en god arena for drøfting av enkeltsaker og kompetanseutvikling for NAV-veilederne. Etter visse oppstartutfordringer fungert verkstedene stadig bedre. Tilbakemeldingen fra de ansatte i NAV er også i all hovedsak positive. Den største innvendingen til modellen var uklarhet rundt informasjon knyttet til midlertidig stans av sykepenger.