Evaluering av tilskuddsordninger seksuell helse 2017-2021

På oppdrag for Helsedirektoratet har Proba evaluert to tilskuddsordninger for seksuell helse. Evalueringen er utført i samarbeid med Oxford Research. Tilskuddsordningene Seksuell helse og Forskrift om tilskudd til arbeid innen hiv og seksuelt overførbare infeksjoner skal begge bidra til å følge opp «Snakk om det! – Regjeringens strategi for seksuell helse (2017-2022)».

Formålet med evalueringen har vært å vurdere de to tilskuddsordningenes bidrag til å oppnå målene som er satt for ordningen, og belyse mulighetene for en bedre måloppnåelse gjennom en endret innretning av ordningene. Vi har lagt vekt på å besvare spørsmålene om hvordan tilskuddsordningene støtter opp under aktiviteter som bidrar til måloppnåelse på individ-, tjeneste- og systemnivå, hvilken rolle og betydning tilskuddsmottakerne har i arbeidet for å nå målene for ordningen i et kjønns-, minoritets- og livsløpsperspektiv samt om tilskuddsordningene stimulerer til at rett kompetanse brukes på rett nivå i arbeidet.

Vi finner at iverksatte tiltak generelt er fornuftige sett opp mot de fastsatte målene. Men ordningene har svært mange mål, og dette gjør at innsatsen blir fragmentert. Rapporteringen knyttet til ordningene gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om tiltakene fører til ønskede brukereffekter, altså endringer i kunnskap, holdninger og atferd hos målgruppene.

For å bidra til bedre måloppnåelse har vi blant annet følgende anbefalinger:

  • Vi anbefaler at de to tilskuddsordningene slås sammen. Det kan øremerkes midler til visse temaer eller felt som man av faglige eller politiske grunner ønsker å prioritere.
  • Organisasjonene i sivilsamfunnet har mye kunnskap og kompetanse, og er en svært viktig ressurs for forvaltningen. Helsedirektoratet bør ha en tydelig strategi for hvordan de vil bruke disse organisasjonene.
  • Målene for ordningene følger i dag målene for strategiplanen og er svært mange. Antall mål bør samles og reduseres. Helsemyndighetene bør tydeliggjøre prioriteringer og konkretisere hva de ønsker at mottakerne av tilskuddsmidler skal bidra med, hva som er målgruppene og hvordan aktiviteter og prosjekter bør vinkles.
  • For å kunne vurdere virkningene av ordningene er det nødvendig å konkretisere hvilke mål ordningen er ment å oppfylle. Søknads- og rapporteringsskjema bør utformes slik at aktiviteter tydelig kobles til ulike målsettinger.
  • Helsedirektoratet bør videreutvikle kategoriseringen av individ-, tjeneste- og systemnivå. Et mer stringent forhold til virkningskjede etter DFØ-standard bør også vurderes brukt i søknads- og rapporteringsskjemaer.

Kontaktperson i Proba er prosjektleder og daglig leder Trude Thorbjørnsrud.