Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Forprosjekt til effektevaluering

På oppdrag fra Arbeidsdepartementet og i samarbeid med Frischsenteret skal Proba evaluere effektene av tiltak overfor personer med nedsatt arbeidsevne (tilsvarer den tidligere betegnelsen attføringstiltak). Frischsenteret leder prosjektet, og vil gjennomføre registerdataanalyser. I første omgang har Proba gjennomført en forstudie for å kartlegge hvilke tiltak som er brukt overfor denne målgruppen, regler og andre føringer som er lagt på forvaltningen av tiltakene og variasjonen i bruk av tiltak over tid og mellom ulike geografiske områder. Formålet med forstudien er først og fremst å identifisere ”ytre” påvirkninger på tiltaksbruken som kan inngå i registerdataanalysen, eller være et bidrag til tolkning av resultater.

Utdanning og andre opplæringstiltak være den første gruppen av tiltak som skal evalueres. Prosjektet skal gi myndighetene operasjonell kunnskap som grunnlag for utforming og bruk av virkemidlene, men det er samtidig åpnet for at prosjektet kan finansiere produksjon av forskning med tilhørende publisering i vitenskaplige tidsskrifter.