Kulturorientering som fjernundervisning – utfordringer og muligheter

Kulturorienteringsprogrammet er et informasjons- og opplæringstilbud som gis til overføringsflyktninger før de reiser til Norge, og som har til hensikt å gi dem grunnleggende kunnskap om plikter og rettigheter, og redusere kultursjokk og andre utfordringer i gjenbosettings- og integreringsprosessen. Programmet gjennomføres av den norske avdelingen av FN-organisasjonen International Organization for Migration (IOM) som et oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Å tilby programmet som fjernundervisning kan være hensiktsmessig i situasjoner hvor tradisjonell gjennomføring med fysisk tilstedeværelse er vanskelig eller umulig, slik som under globale pandemier eller på lokaliteter der sikkerheten er utfordrende å ivareta.

På oppdrag fra IMDi har vi gjennomført en utredning med formål å opparbeide erfaringsbasert kunnskap om digital fjernundervisning i kulturorienteringsprogrammet, og på den basis utarbeide anbefalinger om eventuelle utviklingssteg som kan tas for å forbedre gjennomføringen. Rapporten er basert på dokumentstudier, observasjon av digital gjennomføring av kulturorienteringsprogrammet, intervjuer og deltakelse på en internasjonal konferanse.

Kulturorientering gjennom fjernundervisning gir trolig en vesentlig lavere måloppnåelse i form av noe redusert utbytte hos deltakerne, men vi anser at måloppnåelsen likevel er tilfredsstillende – særlig tatt i betraktning at det i pandemi-situasjonen ikke har vært noen realistiske alternativer. Vi vurderer det slik at et ordinært kulturorienteringsprogram er det beste for å oppnå målsettingen med programmet, og at fjernundervisning kun bør benyttes der ordinær kulturorientering ikke er gjennomførbart.

Rapporten beskriver ulike tekniske, organisatoriske og pedagogiske utfordringer som fjernundervisning medfører, og framsetter noen anbefalinger for å løse eller redusere disse. Det viktigste er godt samarbeid med de lokale kreftene i transittlandet, og at det finnes hensiktsmessig teknisk utstyr på plass både på mottakersiden i transittlandet og i «produksjons-enden» i Norge.

Prosjektet er utført som et tillegg til vår evaluering av kulturorienteringsprogrammet; se rapport. Prosjektleder i Proba var Jens Plahte.