Evaluering av handlingsplanen «Trygghet, mangfold, åpenhet» – Sluttrapport, del 2

Handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet er iverksatt for å sikre lhbtiq-personer rettigheter, samt motvirke hets og diskriminering. På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Proba evaluert handlingsplanen, hvis planperiode nå nærmer seg slutten. Forkortelsen lhbtiq står for homofile, lesbiske, bifile, transpersoner, interseksuelle og queer-personer. I denne andre og siste delen av sluttrapporten evaluerer vi samtlige tiltak i planen, men med særlig vekt på ti utvalgte tiltak. Vi har sett på hvilke aktiviteter som har blitt gjennomført i løpet av handlingsplanperioden, og evaluerer måloppnåelsen.

Overordnet finner vi at planen har hatt relativt god måloppnåelse, og at det har blitt gjort viktige skritt for å bedre levekårene for lhbtiq-personer i løpet av handlingsplanperioden. Særlig finner vi at det har blitt utviklet mye nyttig og viktig kunnskap i løpet av perioden.

Likevel ser vi at det er relativt store variasjoner i gjennomføring og måloppnåelse mellom de ulike innsatsområdene i planen. Blant annet kan interne omorganiseringer, tilgjengelige ressurser og generelt ambisjonsnivå påvirke graden av gjennomføring. Vi finner at det er et stort behov for fortsatt fokus på denne gruppen og en videre innsats for å bedre gruppens levekår.

Kontaktperson i Proba er Kaja Meeg Valvatne.