Kunnskapssammenstilling og evaluering av regjeringens handlingsplaner for universell utforming

På oppdrag fra Bufdir har Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Rambøll Management Consulting evaluert tre statlige handlingsplaner for universell utforming. Prosjektet omfattet også en sammenstilling av forskningsbasert kunnskap om virkninger av ulike tiltak for universell utforming.

Den gjeldende handlingsplanen er den tredje på dette feltet. Den framstår som mindre offensiv og forpliktende enn de to foregående planene. Planen som instrument framstår derfor som ganske svak, og den inneholder en rekke tiltak som i hovedsak er gjennomført som planlagt. Vår vurdering er at de fleste av tiltakene ville blitt gjennomført uavhengig av etablering av handlingsplanen. Vi har ikke grunnlag for å vurdere effektene av de fleste av disse tiltakene. Et tiltak som framstår særlig nyttig er nettverket for kommuner, som driftes av KS.

Regjeringen arbeider med en ny handlingsplan. Vi anbefaler at den politiske forankringen av arbeidet med planen styrkes, at det satses mer på utvikling av kompetanse på universell utforming, at det etableres tiltak i utdanningssektoren og at det etableres et bedre forskningsbasert grunnlag for prioritering av tiltak på dette feltet.

Kunnskapssammenstillingen viser at det verken i Danmark, Norge eller Sverige finnes et godt grunnlag for å vurdere kostnadene eller nytten av universell utforming på ulike felt. Riktignok er i det i visse sektorer et visst grunnlag for å beregne kostnadene, men det finnes nesten ingen empiri om nytten av universell utforming. Vi mener kunnskapsgrunnlaget bør styrkes.