Utredning av nye ordninger for klagebehandling og lovlighetskontroll

Selv om forvaltningsloven som hovedregel sier at kommunene selv skal behandle klager på egne enkeltvedtak, er ansvaret for klagebehandling på mange felt overført til statsforvaltere. Dette kan ses som en svekkelse av kommunenes selvstyre og som et brudd med prinsippet om at forvaltningsnivåene skal være likeverdige. Statsforvalterne har også ansvar for lovlighetskontroll av andre kommunevedtak.

I dette prosjektet belyser vi hvor godt dagens ordninger fungerer. Videre skisserer vi noen mulige alternativer og drøfter styrker og svakheter.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med advokat (H) Silje Aga Rogan og på oppdrag fra KS. Prosjektleder i Proba var Audun Gleinsvik.