Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Sandnes kommune fikk i 2006 prisen for «Årets seniorinitiativ» fra Senter for seniorpolitikk. Senteret har engasjert Proba for å evaluere politikken.

Sandnes gjennomfører seniorsamtaler og tilbyr ansatte som blir stående i jobb etter at de har fylt 62 år ulike tilskudd som de kan bruke til selvvalgte formål samt redusert arbeidstid med full lønn. De ansatte rapporterer jevnt over at Sandnes er et godt arbeidssted for seniorer. Mange bruker tiltakene, men bare omlag 1/3 av disse mener at tiltakene er viktige for at de er blitt stående i jobb. Tiltakene ble innført i 2001, men avgangsratene i aldersgruppen 62-67 år steg likevel fram 2004. Økt avgang kan ha hatt sammenmeng med omstillingsprosesser.

Fra og med 2005 har en stadig lavere andel av seniorene sluttet før de blir 67 år, og avgangsratene ligger nå godt under utgangspunktet i 2001. Det er imidlertid usikkert om lavere avgangsrater kan tilskrives seniortiltakene; også i andre store kommuner har avgangsratene falt i samme periode.