Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand – Kartlegging av oppstartfasen

NAV har igangsatt et forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand (REFIN) i tre fylker: Oslo, Vest-Agder og Sogn og Fjordane. Forsøket startet høsten 2013, og skal pågå i inntil tre år. På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet har Proba kartlagt hvordan forsøket gjennomføres og hvilke erfaringer som er gjort i den første tiden.

Formålet med forsøket er å undersøke om en finansieringsmodell som innebærer at utbetaling av tilskudd til tiltaksarrangør avhenger av overgang til arbeid og jobbfastsettelse for deltakeren, stimulerer til god resultatoppnåelse knyttet til arbeid.

Målgruppa for forsøket er personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for formidlingsbistand. Deltakeren kan være i tiltaket i maksimalt 17 måneder. Tiltaket er inndelt i tre faser. Vederlaget til leverandøren er avhengig av brukernes måloppnåelse innenfor de tre fasene: I kartleggingsfasen skal det utarbeides en plan for den videre oppfølgingen av deltakeren, i ansettelsesfasen er målet å oppnå en ansettelse på ordinære vilkår, og i oppfølgingsfasen er målet en fast ansettelse som har vart i seks måneder.

Vi har undersøkt hvordan tiltaksarrangørene, NAV-kontorene og NAV fylkene som deltar i REFIN vurderer forsøket. I undersøkelsen har vi intervjuet representanter for de ulike aktørene, samt gått gjennom dokumentasjon knyttet til planleggingen av forsøket og anbudskonkurransen. Vi har kartlagt erfaringer med anskaffelsesprosessen, rekruttering og målgruppe, gjennomføringen av tiltaket og finansieringsmodellen. Anskaffelsen av og driften av tiltaket i oppstartfasen har gått om lag som planlagt. De fleste aktørene oppfatter forsøket som positivt, selv om det er for tidlig å vurdere resultater. Det har imidlertid vært en utfordring å rekruttere det planlagte antallet deltakere til forsøket, i hovedsak på grunn av at det tar tid å gjøre tiltaket kjent blant veilederne ved NAV-kontorene. Det er også kommet opp en del problemstillinger knyttet til kriteriene for betaling.