Evaluering av tilskuddsordning – nasjonal støttegruppe etter 22. juli

På oppdrag for Helsedirektoratet har Proba samfunnsanalyse evaluert øremerket tilskudd til Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Evalueringen er utført i perioden september–november 2022 og belyser hvilke resultater tilskuddet har bidratt til i form av aktiviteter og tilbud rettet mot rammede og berørte etter 22. juli-hendelsene og hvordan de vurderer nytten av disse. Rapporten peker også på behov for endringer i innretning av tilskuddsordningen, blant annet som følge av at støttegruppen ganske nylig har vært gjennom en organisasjonsutviklings- og profesjonaliseringsprosess. Evalueringen baserer seg på spørreundersøkelse blant medlemmer av støttegruppen, samt dokumentanalyse og intervjuer med medlemmer av støttegruppen og andre relevante informanter.

Hovedinntrykket fra evalueringen er at det er viktig at støttegruppen består, både som informasjonskanal og for å legge til rette for likemannsarbeid blant rammede og berørte. Støttegruppen vurderes også som viktig i arbeidet mot ekstremisme og for å sørge for at ofrene etter 22. juli-hendelsene ikke blir glemt.

Evalueringen tilsier at tilskuddsmidlene primært bør kanaliseres til fylkesvise samlinger for likemannsarbeid, siden det er den aktiviteten som i størst grad understøtter formålet for tilskuddet, nemlig å begrense helsemessige og sosiale konsekvenser av 22. juli-hendelsene. Det vil også være viktig at støttegruppen fortsetter å ta rollen som informasjonskanal for aktiviteter knyttet til 22.juli, og at den informerer om eventuelle endrede juridiske rettigheter om erstatning og rettigheter knyttet til helsemessig oppfølging.

Prosjektleder i Proba var Ida Gram.