Kvinner i realfag: En evaluering av insentivordningen for kvinner i høyere stillinger i MNT-fag

For å øke andelen kvinner i høyere akademiske stillinger i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fag), iverksatte Kunnskapsdepartementet i 2010 en insentivordning. Proba har evaluert ordningen.

Vi finner at ordningen har legitimert satsingen på likestilling og kjønnsbalanse hos institusjonene på sentralt nivå, men at den i liten grad er forankret på instituttnivå. Vi finner ingen endret veksttakt i andelen kvinner innen berørte førstestillinger siden ordningen ble innført i 2010. Vår vurdering er dermed at ordningen har hatt liten effekt, noe som også er vårt hovedinntrykk fra våre intervjuer ved seks av institusjonene og spørreundersøkelse med berørte institutter.

Med bakgrunn i at instituttene har en svært sentral rolle i en ansettelsesprosess, samtidig som mulighetene til å påvirke ut fra kjønn er relativt begrenset, anbefaler vi derfor ikke at ordningen videreføres. Vi kommer imidlertid med forslag til andre tiltak som vil gi en mer direkte uttelling på kjønnsbalansen innen MNT-fag.