Analyse av utdanningsstøtteordningene

Proba har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet analysert hvordan utdanningsstøtteordningene påvirker deltakelse og fullføring av høyere utdanning, hvordan deler av utdanningsstøtten som er behovsprøvd treffer de elevene og studentene som har svak økonomi, og hvordan ordningene med lettelser i tilbakebetalingen treffer låntakere med svak økonomi.

Analysene viser også at studenter fra høyere sosiale lag som tar høyere utdanning bruker utdanningstøtten mer enn studenter de fra lavere sosiale lag. Kvalitetsreformen ser imidlertid ut til å ha redusert denne forskjellen.