Erfaringer med bruk av IKT-løsninger blant personer med funksjonsnedsettelser

På oppdrag fra Difi (nå Digdir) har Proba kartlagt hvor godt IKT-løsninger fungerer for personer med nedsatt funksjonsevne, og hva konsekvensene er hvis løsningene ikke fungerer. I hovedsak omhandler utredningen løsninger som er omfattet av likestillings- og diskrimineringslovens krav om universell utforming av IKT-løsninger.

Det finnes mange ulike typer funksjonsnedsettelser. Dette bidrar til at erfaringene spriker mye blant dem som besvarte spørreundersøkelsen i prosjektet. Manglende kompetanse og bevissthet, mer enn manglende prioritering, framstår i mange tilfeller som hovedårsak til at løsninger er dårlig utformet. Flere viktige IKT-løsninger som brukes av svært mange – for eksempel skattemeldingen, NAVs brukersider og nettbanker – fungerer dårlig for mange med nedsatt funksjonsevne, men vi kjenner til at forbedringer er på gang. Det er imidlertid løsningene som brukes i arbeidslivet – slik som ulike fagsystemer – som oppfattes som de viktigste barrierene. Disse systemene omfattes i hovedsak ikke av krav om universell utforming. Når ansatte med nedsatt funksjonsevne ikke kan bruke disse løsningene på samme måte som andre, opplever de dette som frustrerende og som en risiko for at de må slutte i jobben.