Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Ny sjanse er et arbeidsrettet tiltak for innvandrere. Hovedkonklusjonen er at Ny sjanse er lønnsomt for samfunnet. De positive virkningene i form av økt sysselsetting er mer enn tilstrekklig til å dekke kostnadene. I tillegg gir programmet trolig en del andre positive virkninger som ikke er tallfestet i analysen. Disse effektene omfatter bl.a. økt deltagelse i utdanning og positive ringvirkninger for deltakernes familier og andre nærstående.

Selv om hovedkonklusjonen virker robust, er det usikkerhet omkring styrken og varigheten av sysselsettingseffekten. Analysen er basert bl.a. på registerdata for deltakernes sysselsetting, eksempelstudier av arrangørenes kostnader, en litteraturstudie og intervjuer med en del tidligere deltakere. IMDi var oppdragsgiver for prosjektet.